Unia Europejska      2019-05-16 16:35:02

Wsparcie dla uczniów w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy

W ramach projektu „Zawodowa i językowa edukacja nauczycieli świadomych swych umiejętności jako wsparcie dla ucznia w przygotowaniu do wejścia na europejski rynek pracy” zatwierdzonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej pani Aleksandra Zmuda wykorzystała zdobyte na kursie językowym w Wlk. Brytanii umiejętności i zorganizowała w kwietniu wyjazd do szkółki drzew i krzewów Burzywoda , gdzie odbyła się otwarta ze szkółkarstwa i rozpoznawania gatunków roślin ozdobnych z wykorzystaniem języka angielskiego. W marcu omówiła współpracę z krajami UE a w szczególności handel roślinami ozdobnymi , najnowsze trendy i nowe odmiany roślin. W maju przeprowadziła lekcje terenową na temat właściwości gleby, profili , odkrywki glebowej, gleba jako środowiskowo życia roślin i przeprowadziła warsztaty z architektury krajobrazu podczas których omówiła nowe trendy, oświetlenie terenów zielonych oraz techniki rysunkowe. Historia ogrodnictwa od starożytności do współczesności na podstawie ogrodów w Anglii była tematem lekcji otwartych dla uczniów klas 1 i 2 technikum architektury krajobrazu i dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W ramach projektu odbyły się również 2 spotkania ze studentką 5 roku architektury krajobrazu. Na zajęciach z architektury krajobrazu wykorzystywane są regularnie angielskie strony internetowe: http://www.1001gardens.org/, http://www.greatbritishgardens.co.uk - zapoznanie z ogrodami w UK http://www.gardenvisit.com/, co rozwija umiejętności językowe uczniów, co z pewnością zwiększa ich szansę na znalezienie pracy za granicą.

Nasi uczniowie będą również mogli skorzystać z różnych form wsparcia dzięki projektowi „Praktyka czyni mistrza”, który koordynuje pani Iwona Barczyńska. tzn. odbędą szkolenia, staże, warsztaty z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy, dzięki którym zdobędą umiejętności, które pomogą im znaleźć pracę. Aż 123 kandydatów spełniło wymagania i zostało zakwalifikowanych: 48 uczniów z kierunku technik mechatronik, 47 uczniów z kierunku technik logistyk, 28 uczniów z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dzięki pani Iwonie Barczyńskiej szkoła uzyskała środki na utworzenie w pracowni mechatroniki, 3 stanowisk do pneumatyki i sensoryki wraz z zestawem narzędzi i specjalistycznym wyposażeniem. Ponadto w każdej z pracowni powstaną stanowiska komputerowe z oprogramowaniem koniecznym dla danego zawodu – w pracowni logistycznej 10 stanowisk, w pracowni planowania żywienia i mechatroniki po 5 stanowisk. Nadzór nad pracami związanymi z przebudową i przystosowaniem sal zajmuje się pan Robert Miguła. Dzięki nauce języka obcego i zajęciom praktycznym w przyszłości do pracodawców trafią wykwalifikowani i kompetentni pracownicy. By lepiej przygotować uczniów do wejścia na europejski rynek pracy również nauczyciele przedmiotów zawodowych wezmą udział w specjalistycznych zajęciach z języka obcego zawodowego i w dodatkowych zajęciach specjalistycznych ukierunkowanych na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji. Organizacja warsztatów laboratoryjnych dla uczniów przy współpracy z uczelniami wyższymi, płatne staże zawodowe w ramach regionalnego i lokalnego rynku pracy w specjalistycznych zakładach branży mechatronicznej, logistycznej i gastronomicznej to wielka szansa dla uczniów w znalezieniu pracy, bo przecież lokalne zakłady to w dużej mierze zakłady z kapitałem niemieckim, gdzie atutem jest znajomość języka obcego a uczelnie wyższe prowadzą współpracę z zagranicznymi firmami.

Już dziesięciu uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik zdobyło uprawnienia elektryczne SEP i po zdaniu egzaminu otrzymali certyfikat wydany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Mechatronicy z klasy II i III poznali obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku elektryka, układy sieciowe, zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci oraz podstawowe zasady funkcjonowania i stosowania ochrony od porażeń w sieci do 1kV i wzwyż.

Opracowanie: Anna Płaczkowska