Ogólny      2015-09-02 21:59:21

"Wyprawka szkolna"

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „ Wyprawka szkolna”, uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu 2015r.w klasie IV technikum, mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych ogólnokształcących oraz zawodowych. Pomoc może otrzymać każdy uczeń IV klasy technikum spełniający jedno z trzech wymienionych kryteriów:
  1. Kryterium dochodowe, zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
  2. Przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2013r. poz.182) ( m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe), poza kryterium dochodowym,
  3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez względu na kryterium dochodowe.
Stosowne wnioski uczniowie mogą pobrać u pedagoga szkolnego. Po wypełnieniu można je złożyć u pedagoga szkolnego lub bezpośrednio złożyć je w Urzędzie Miasta i Gminy.

Opracowanie: Ewelina Ulichnowska-Kosik